Beleid

Privacy- en cookiebeleid van Amsterdam Genetics (Masque B.V)

Lid 1 – Afnemer zal de door Masque B.V. te leveren producten of diensten niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11a juncto artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, alsmede art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze artikelen.

Lid 2 – Afnemer is er mee bekend dat de levering van door Masque B.V. geleverde producten en diensten aan een afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde beroepsmatige, grootschalige teelt en/of georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, mogelijk de verdenking ten laste van Masque B.V. oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van artikel 11a jo. artikel 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet.

Lid 3 – In het kader van de wettelijke verplichting voor zowel Masque B.V. als de afnemer om maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat Masque B.V. zich niet schuldig maakt aan overtreding van artikel 11a Opiumwet, zal afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij Masque B.V. verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de grootschalige of professionele hennepteelt.

Lid 4 – Indien afnemer in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 zal Masque B.V. de koopovereenkomst onverwijld ontbinden en niet tot levering over gaan. Alle zakelijke contacten met de betrokken afnemer zullen in dat geval onmiddellijk worden beëindigd. Masque B.V. is in dat geval gerechtigd om alle schade, waaronder gederfde winst, in rekening te brengen bij de afnemer. Er bestaat in dat geval geen recht op schadevergoeding voor de afnemer.

Lid 5 – Indien afnemer de bij Masque B.V. te bestellen producten of diensten in strijd met deze overeenkomst en/of de Opiumwetgeving toepast in de grootschalige of professionele hennepteelt, dan wel geleverde producten of diensten met dit doel beschikbaar stelt op één van de in lid 1 van dit artikel vermelde manieren, is hij aansprakelijk voor de schade die Masque B.V. zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de bestuursrechtelijke maatregelen die tegen Masque B.V. en/of haar medewerkers zal worden gevorderd.

Lid 6 – Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die Masque B.V. ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke maatregelen zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen, reputatieschade, verlies van goederen, materiële schade en immateriële schade.

Terms & Conditions

Privacy & Cookie Policy

Amsterdam Genetics Werkt Hard Om Je Privacy Te Waarborgen!

Dit privacybeleid maakt inzichtelijk hoe Amsterdam Genetics (Masque B.V.) de informatie gebruikt en beschermt die jij aan Amsterdam Genetics verstrekt bij je gebruik van deze website. Amsterdam Genetics werkt hard om ervoor te zorgen dat jouw privacy beschermd wordt. Als we je tijdens het gebruiken van deze website vragen om bepaalde informatie waaraan je kan worden geïdentificeerd, dan mag je erop vertrouwen dat die informatie wordt gebruikt volgens de bepalingen van deze privacyverklaring. Amsterdam Genetics kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina te updaten. Kijk daarom af en toe opnieuw naar deze pagina om zeker te weten dat je tevreden bent met de eventuele wijzigingen. We zorgen ervoor dat we je persoonlijke gegevens nooit delen met derden of met andere organisaties.

WAT WE INWINNEN

We kunnen de volgende gegevens inwinnen:

  • Naam
  • Contact information including email address
  • Contactgegevens waaronder je email adres
  • Overige informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

WAT WE DOEN MET DE GEGEVENS DIE WE INWINNEN

We hebben deze gegevens nodig om te weten wat je nodig hebt en om je beter van dienst te kunnen zijn, met name om onderstaande redenen:

  • Intern gegevensbeheer
  • We kunnen de gegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren
  • Met jouw toestemming kunnen we je af en toe promotiemails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen, of andere informatie die je interessant zou kunnen vinden via het emailadres dat je hebt opgegeven
  • Zo nu en dan kunnen we je gegevens ook gebruiken om je te bereiken voor marktonderzoek. We kunnen per mail, telefoon, fax, of per post contact opnemen. Met die informatie kunnen we de website aanpassen aan jouw interesses

VEILIGHEID

We spannen ons in om je gegevens veilig te houden. Om ongeautoriseerde toegang of onthulling te voorkomen hebben we gezorgd voor passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de online ingewonnen informatie te bewaken en te beveiligen.

HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

Een cookie is een bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van je computer te worden geplaatst. Als je toestemt wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij de analyse van webverkeer, of het laat je weten wanneer je een bepaalde site bezoekt. Met cookies kunnen websites op jou als individu reageren. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op jouw behoeften en wat je wel of niet wilt, door informatie over je voorkeuren te onthouden. We gebruiken traffic cookies om bij te houden welke pagina’s worden gebruikt. Dat helpt ons om webpage traffic gegevens te analyseren, en om onze website te verbeteren bij het afstemmen op klantbehoeften. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyses, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd. Hiernaast plaatst Trustpilot cookies op onze website om uitnodigingen voor reviews te kunnen sturen.

In het algemeen helpen cookies ons om jou een betere website te bieden, door ons bij te laten houden welke pagina’s jij nuttig vindt en welke niet. Cookies geven ons op geen enkele manier toegang tot jouw computer of informatie over jou, behalve informatie die jij met ons wilt delen. Je kunt kiezen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kun je je browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren als je dat wilt. Daardoor kun je mogelijk niet optimaal gebruik maken van de website.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Let wel op, want nadat je zulke links gebruikt om onze site te verlaten hebben wij geen invloed op dergelijke andere websites. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de bescherming en privacy van informatie die jij verstrekt tijdens je bezoek aan die sites, en dergelijke sites vallen niet onder het bestek van deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de desbetreffende website.

BEHEER VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Je kunt er op de volgende manieren voor kiezen om het inwinnen of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens te beperken:

  • Zoek wanneer je gevraagd wordt om op de website een formulier in te vullen het vakje op waarmee je aangeeft dat je de gegevens door niemand voor directe marketingdoeleinden wilt laten gebruiken
  • Als je ons eerder toestemming hebt gegeven om je persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden te gebruiken, mag je je altijd bedenken door ons een email te sturen via orders@amsterdamgenetics.com.

Wij verkopen, verstrekken of leasen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden tenzij we jouw toestemming daarvoor hebben of tenzij we daar wettelijk toe worden verplicht. We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om je promotie-informatie te sturen over derden die je volgens ons interessant zou kunnen vinden, als je ons laat weten dat je dit wilt.

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke gegevens die we van je bewaren via de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als je graag een afschrift wilt ontvangen van de informatie die over je wordt bewaard, stuur ons dan een schriftelijk verzoek via Orders@amsterdamgenetics.com.

Als je van mening bent dat de gegevens die we over jou bewaren onjuist of onvolledig zijn, laat dat ons dan zo snel mogelijk per brief of per email weten via bovenstaand adres. We zullen per ommegaande alle gegevens aanpassen die onjuist blijken te zijn.