Algemene Voorwaarden

Onderstaand vind je de Algemene Voorwaarden van Amsterdam Genetics, geregistreerd onder de statutaire naam “Masque B.V.” bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Aanvullende Voorwaarden

Als klant van Amsterdam Genetics/ Masque B.V. dien je te voldoen aan de volgende wettelijke vereisten, in aanvulling op onze onderstaande Algemene Voorwaarden:

 • Deze site mag alleen worden bezocht vanuit landen waar cannabiszaden en CBD legaal zijn.
 • De informatie op de website www.amsterdamgenetics.com is uitsluitend bedoeld voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden en niet ter bevordering van het gebruik van illegale of gereguleerde stoffen.
 • De website van Amsterdam Genetics is bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Om onze website te bezoeken en dus om onze zaden te kopen, moet je minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Hoewel we onze zaden zeer zorgvuldig selecteren en testen op kiemkracht, kunnen we vanwege hun levende aard geen garantie geven.
 • Voordat je bij www.amsterdamgenetics.com bestelt, moet je er zeker van zijn dat het bezit van cannabiszaden en CBD in jouw land legaal is. Amsterdam Genetics kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van andere individuele personen, derden of enige vorm van organisatie.
 • Het is verboden Amsterdam Genetics producten mee te nemen naar landen waar het bezit van cannabiszaden en CBD illegaal is.
 • We leveren onze zaden onder de voorwaarde dat ze niet door anderen zullen worden gebruikt in strijd met enige wet.
 • We wijzen er nadrukkelijk op dat al diegenen die zaden kopen bij Amsterdam Genetics verantwoordelijk zijn voor hun eigen acties in de toekomst. Amsterdam Genetics accepteert hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 • Verder informeert Amsterdam Genetics je, in overeenstemming met de Europese wetten dat je, als je in de EU woont, nieuwe, ongeopende artikelen van een geannuleerde bestelling kunt retourneren, binnen 2 weken (10 werkdagen) nadat ze bij je zijn bezorgd.
 • Artikelen moeten worden geretourneerd in hun ongeopende, originele verpakking. Neem per e-mail contact met ons op voor instructies over het retourneren van de zaden.
 • Amsterdam Genetics zal, in overeenstemming met de Europese wetten met betrekking tot privacy, geen informatie over haar klanten delen met derden en zal de persoonlijke gegevens alleen gebruiken om bestellingen te beheren en om, alleen met toestemming van elk individu, periodieke nieuwsbrieven en / of ander reclamemateriaal te verzenden
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke klant om het bestaan van persoonsgegevens in het Amsterdam Genetics-systeem te verifiëren en specifiek Amsterdam Genetics te instrueren om dergelijke gegevens te verwijderen of te wijzigen. Lees onze pagina’s over klantenservice en privacybeleid voor meer informatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN AMSTERDAM GENETICS / MASQUE B.V.

Gevestigd aan de Humberweg 6, 1043AC te Amsterdam.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de statutaire naam “Masque B.V.” onder nummer 55026486 en met BTW nummer NL 851535021 B01

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Amsterdam Genetics: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Masque B.V., tevens handelend onder de naam Amsterdam Genetics, gevestigd aan de Humberweg 6, 1043AC, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55026486. In het vervolg van de onderhavige Algemene Voorwaarden te noemen “Amsterdam Genetics”.
 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Amsterdam Genetics de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Amsterdam Genetics afneemt.
 3. Consument: de koper die met Amsterdam Genetics een overeenkomst aangaat en die daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Aanbod: elke aanbieding van zaken, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Amsterdam Genetics die op haar website, in haar catalogus, folders of anderszins aan de koper doet;
 5. Prijs: de prijs van de aangeboden zaak, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
 6. Verkoop op afstand: het door Amsterdam Genetics georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Amsterdam Genetics, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Amsterdam Genetics uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Amsterdam Genetics gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Amsterdam Genetics de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Amsterdam Genetics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Amsterdam Genetics in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Amsterdam Genetics vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Amsterdam Genetics gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. Amsterdam Genetics behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de koper en Amsterdam Genetics gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

 1. Alle aanbiedingen van Amsterdam Genetics zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amsterdam Genetics niet tot het leveren van een deel van de zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de levering.
 4. De prijzen in de aanbiedingen van Amsterdam Genetics zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en verpakkingskosten en eventuele kosten voor het verzekerd verzenden van de zaken, tenzij anders aangegeven.
 5. Een overeenkomst met Amsterdam Genetics komt tot stand nadat Amsterdam Genetics een bestelling schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De bevestiging van de bestelling wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

ARTIKEL 4. LEVERING EN TERMIJNEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn van Amsterdam Genetics.
 2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven adres, is de koper verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Indien Amsterdam Genetics gegevens behoeft van de Koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper alle benodigde gegevens aan Amsterdam Genetics ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Amsterdam Genetics een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Amsterdam Genetics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Amsterdam Genetics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Amsterdam Genetics zich het recht voor de levering op te schorten.
 7. Amsterdam Genetics behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 8. Amsterdam Genetics is gerechtigd om bestelde zaken in delen te leveren en elk deel afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 5. ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGRECHT

 1. De koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking te melden bij Amsterdam Genetics.
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) werkdagen inhouden, vanaf de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren.
 4. De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Amsterdam Genetics binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen.
 5. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Amsterdam Genetics het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetalen.
 6. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen veertien (14) dagen retour te zenden aan Amsterdam Genetics. De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.
 7. Op maat gemaakte zaken zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.

ARTIKEL 6. PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Amsterdam Genetics gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Amsterdam Genetics is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Amsterdam Genetics redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Amsterdam Genetics kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 2. Indien Amsterdam Genetics van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de koper hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. Indien Amsterdam Genetics de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, is de koper gerechtigd de overeenkomst met Amsterdam Genetics kosteloos te ontbinden, tenzij Amsterdam Genetics aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de koper de overeenkomst met Amsterdam Genetics in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de koper Amsterdam Genetics binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

ARTIKEL 7. FACTURATIE EN BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling in één keer.
 2. Indien, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden na ontvangst van een factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Amsterdam Genetics aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Amsterdam Genetics maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Amsterdam Genetics gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Amsterdam Genetics bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Amsterdam Genetics het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Amsterdam Genetics en de verplichtingen van de koper jegens Amsterdam Genetics onmiddellijk opeisbaar.
 7. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Amsterdam Genetics is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. Indien met koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Amsterdam Genetics gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Amsterdam Genetics geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Amsterdam Genetics tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Amsterdam Genetics uit hoofde van enige met Amsterdam Genetics gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Amsterdam Genetics mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Amsterdam Genetics verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Amsterdam Genetics onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 3. Indien de koper (mede) uit door Amsterdam Genetics geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor Amsterdam Genetics en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor Amsterdam Genetics totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Amsterdam Genetics heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Amsterdam Genetics. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper Amsterdam Genetics hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Amsterdam Genetics bevinden, behoudt Amsterdam Genetics zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Amsterdam Genetics uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.
 7. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Amsterdam Genetics te (doen) houden.
 8. De koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Amsterdam Genetics op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Amsterdam Genetics zulks wenst, door koper aan Amsterdam Genetics stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Amsterdam Genetics tegen de koper.
 9. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de Amsterdam Genetics gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Amsterdam Genetics, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Amsterdam Genetics gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de koper een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de koper van toepassing is;
  4. de onderneming van de koper wordt geliquideerd;
  5. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de koper wordt overgenomen;
  6. de koper zijn huidige onderneming staakt;
  7. buiten toedoen van Amsterdam Genetics op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de koper beslag wordt gelegd, dan wel indien de koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. De koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met Amsterdam Genetics op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Amsterdam Genetics nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Amsterdam Genetics vóór de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen Amsterdam Genetics reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan Amsterdam Genetics verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Amsterdam Genetics gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is Amsterdam Genetics eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Amsterdam Genetics aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Amsterdam Genetics aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Amsterdam Genetics kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Amsterdam Genetics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens opgelegde boete(s) en heffingen.
 3. Amsterdam Genetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Fouten of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij Amsterdam Genetics – zijn voor rekening en risico van de koper.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Amsterdam Genetics.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Amsterdam Genetics is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Amsterdam Genetics geleverde zaken, waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen merken, (incusief ontwerp en kleurschema’s), handelsnamen, (handels)verpakkingen en documentatie.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Amsterdam Genetics voorbehouden. Het is de koper niet toegestaan voormelde rechten op enigerlei wijze te openbaren, te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te gebruiken, tenzij met schriftelijke goedkeuring van Amsterdam Genetics.
 3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Amsterdam Genetics of in haar opdracht door een externe partij zijn vervaardigd, blijven eigendom van Amsterdam Genetics. Zij mogen door de koper niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
 4. Amsterdam Genetics behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

ARTIKEL 12. KWALITEIT EN CONFORMITEIT

 1. Amsterdam Genetics ziet er op toe dat alle door haar geleverde zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, smaken, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, alsmede informatie met betrekking tot kwaliteit en opbrengst(periodes) worden door Amsterdam Genetics te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

ARTIKEL 13. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Uitsluitend indien en slechts voor zover dit op grond van de wet is toegestaan, vrijwaart de koper Amsterdam Genetics voor alle aanspraken aangaande productaansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde zaken en zal zich ter zake wenden tot de desbetreffende toeleverancier(s) van Amsterdam Genetics.

ARTIKEL 14. VRIJWARING

 1. De koper vrijwaart Amsterdam Genetics voor alle aanspraken van derden, aanspraken van (lokale) overheden daaronder mede begrepen:
  1. die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Amsterdam Genetics toerekenbaar is;
  2. indien het (ver)kopen, vervoeren, (door)leveren, invoeren, verwerken of in bezit hebben van de te leveren zaken in het land van levering wettelijk niet is toegestaan;
  3. indien de geleverde zaken worden aangewend voor de productie van verboden (genees)middelen of (genees)middelen voor de productie waarvan een vergunningplicht geldt;
 2. Indien Amsterdam Genetics door een derde mocht worden aangesproken op grond van de in lid 1 van dit artikel vermelde gronden, dan is de koper gehouden Amsterdam Genetics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Amsterdam Genetics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Amsterdam Genetics en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

ARTIKEL 15. ANNULERING

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst met Amsterdam Genetics te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Amsterdam Genetics gesloten overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Amsterdam Genetics voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Amsterdam Genetics als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Amsterdam Genetics onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de koper Amsterdam Genetics in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Amsterdam Genetics uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Amsterdam Genetics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle tussen Amsterdam Genetics en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uiteenlopende inhoud en/of interpretaties tussen de Nederlandse versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden en eventuele vertalingen hiervan, is de Nederlandse versie in alle gevallen bindend en beslissend.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Amsterdam Genetics, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Amsterdam Genetics met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd.